Институт оценки качества образования Республики тыва - «Кижилерге чурттаары дээрге чүл?» - түңнел чогаадыгның эң-не нептереңгей темазы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИНСТИТУТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Республики Тыва

«Кижилерге чурттаары дээрге чүл?» - түңнел чогаадыгның эң-не нептереңгей темазы

Бодунуң медерелин билири, чуртталга, харыысалга, найырал деп чүл деп айтырыглар кайы хире чугула болурул дээн бо болгаш өске айтырыгларга декабрь 7-де болуп эрткен түңнел чогаадыг (эдертиг) бижииринде 11 класстың доозукчуларындан 2000 ажыг кижи боданганнар.

Бо чылын киржикчилерге шылгалданың эгезинге чедир 15 минута турда, салган темалар: «Чүге кижи бодунуң медерелиниң кулу болбас ужурлугул?», «Кижилерге чурттаары деп чүл?», «Чүге Русь чуртунга кем-херек үүлгедикчизин удаа-дараа «хөөкүй» деп адаар турганыл?», «Чүү кандыг-даа үе-шагдаөскерилбес бооп артып каар ужурлугул?», «Чүге кижи келир үеже көөрүл?», «Номчууру ыяап-ла (дыңнаары, көөрү)!».

Шак ынчалдыр, киржикчилерниң шилилге үезинде эң-не нептереңгей темазы – «Кижилерге чурттаары деп чүл?» деп тема болган, ийиги черде «Чүге кижи бодунуң медерелиниң кулу болбас ужурлугул?» деп тема. Чогаадыгны бижииринге 3 шак 55 минута бердинген, кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг киржикчилерге 1,5 шак узаткан. Барымдаалар кылдыр ада-чурттуң болгаш делегейниң литературазының чогаалдарындан чижектерни киирип болур турган.

Багай түңнелдиг болган азы чөптүг чылдагаан-биле кол хуусаада дужаап шыдаваан доозукчулар ажылды немелде хуусаада – 2023 чылдың февраль 1-ден май 3-ке чедир бижип болур дээрзин сагындыраалыңар.
#минобразованиятыва #итоговоесочинение #гиа #итоговоеизложение #выпускники